نحوه مصرف اینترنت در دیجیتون

دیجیتون ببینید

در صورتی که از مشترکین هر یک از شرکت های زیر هستید و اشتراک «+اینترنت رایگان» دیجیتون را دریافت کرده اید، حجم مصرفی شما رایگان محاسبه خواهد شد.

دیجیتون ببینید

در صورت دریافت اشتراک دیجیتون حجم مصرفی تمامی اپراتورها بررای شما نیم بها محاسبه خواهد شد

بدون دریافت اشتراک دیجیتون ببینید

کاربران اینترنت رایتل و سامانتل می توانند بدون دریافت اشتراک به تمام محتوای دیجیتون دسترسی داشته باشند حجم مصرفی برای این کاربران به صورت تمام بها محاسبه خواهد شد.

* در صورت دریافت اشتراک حجم مصرفی اینترنت کاربران رایتل و سامانتل به صورت نیم بها محاسبه خواهد شد.